Combining mountain bike & Fin Komodo or without bike